Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

264 views

ชี้แจงความเข้าใจคลาดเคลื่อนการนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19


  • กรมศุลกากร ชี้แจงกรณี เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )
  • ตามที่มีการเผยแพร่หนังสือจากผู้ประกอบการ ไปตามสื่อออนไลน์ต่างๆ มีเนื้อหาว่า “เรื่อง ด่วนจากด่านศุลกากร เรื่องการหยุดนำเข้าสินค้า คือ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องวัดไข้ และเครื่องช่วยหายใจ” นั้น
  •  กรมศุลกากร ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กรมศุลกากรไม่เคยมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าเกี่ยวกับการหยุดนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องวัดไข้ และเครื่องช่วยหายใจ โดยท่านยังคงสามารถนำเข้าสินค้าดังกล่าว ได้ตามปกติ
  • ทั้งนี้ หากท่านพบเอกสารหรือข้อความใดๆ ที่ทำให้ท่านเกิดข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศุลกากรในพื้นที่ หรือ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center)
  • โทรศัพท์ 02-667-6000,02-667-7000 ต่อ 205844-8
  • website: ccc.customs.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง