Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

166 views

การเคหะฯ ออก 4 มาตรการเยียวยาผู้เช่าห้องพัก-แผงตลาด


การเคหะฯ ออก 4 มาตรการเยียวยาผู้เช่าห้องพัก-แผงตลาด

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 เช่น

  • ถูกพักงาน
  • ถูกเลิกจ้าง
  • ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว ทำให้มีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการชำระค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติจึงออกมาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID – 19 ประกอบด้วย

  • มาตรการแรก พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563
  • มาตรการที่สอง ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าอาคารเช่ารายย่อย รวมทั้งลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อย เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563

 ลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าอาคารเช่าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ

 สำหรับผู้เช่ารายย่อยในอาคารเช่าเหมาต้องยื่นคำร้องผ่านผู้เช่าเหมาอาคาร

 ส่วนลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติจะปรับลดและปลอดค่าเช่าให้ทันที

  • มาตรการที่ 3 ลดค่าเช่าร้อยละ 50 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และมาตรการที่ 4 จัดหาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติรองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิแก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศได้เกือบ 100,000 ครอบครัว และการเคหะแห่งชาติจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง