Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

152 views

แนะ ทิ้งขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้วให้ถูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19


  • นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะเกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพิ่มสูง
  • เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและแก้ปัญหาขยะจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ประชาชนจึงจำเป็นต้องมีการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว คือ ให้รวบรวมถุงขยะที่มีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วแยกออกจากถุงขยะอื่นๆ // ระบุข้อความบนถุงขยะว่า “หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ให้เห็นได้อย่างชัดเจน // ส่งให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
  •  ในส่วนของภาคราชการ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และอาคารชุด จำเป็นต้องจัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ และติดสัญลักษณ์ รูปภาพข้อความที่สื่อถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรวางไว้ในจุดรวบรวมที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและไม่ควรมีจุดรวบรวมเกิน 2 จุด // ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในองค์กรต่อเนื่อง โดยควรแสดงแผนผังหรือรูปภาพแสดงวิธีการทิ้งที่ถูกต้องไว้บริเวณที่ตั้งถังขยะ
  •  และสุดท้าย รวบรวมโดยแยกทิ้งจากขยะอื่นๆ แล้วส่งให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่งให้สถานที่กำจัดเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป สิ่งสำคัญอย่าลืมทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกที่ เพื่อนำกำจัดตามหลักวิชาการ ลดปัญหาขยะ และป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ให้ปลอดภัยกันทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง