Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

426 views

ห้าม ❗ อากาศยานบินเข้าไทยชั่วคราว 4 – 6 เมษายน 63 ป้องกันโควิด-19


นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. กล่าวถึงเรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นและให้ยุติลงโดยเร็ว

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 จึงมีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2563 จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

 ซึ่งรวมถึงอากาศยานขนส่งคนโดยสารที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้การบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตามให้เป็นอันยกเลิกเช่นกัน 

❌ แต่ไม่รวมอากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft) 

  • อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing) 
  • อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง  
  • อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด- 19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)
  • อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation) 
  • อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

ทั้งนี้ ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้บังคับใช้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  โดยต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยมีผลทันที❗ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง