Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

157 views

อย่าเชื่อ ‼️ กรอกทะเบียนบ้าน รับหน้ากากฟรี


  • จากกรณีที่มีสื่อออนไลน์ อ้างข่าว แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยวิธีการจัดส่งไปรษณีย์ไปที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยให้ข้อมูลเท็จว่า เมื่อประชาชนกรอกรายละเอียดทะเบียนบ้าน ทางรัฐจะจัดส่งหน้ากากอนามัยให้ฟรี นั้น
  •  นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวชี้แจงว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลภาคอุตสาหกรรม จัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น เพื่อผลิตและแจกจ่ายให้ประชาชน โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนขอรับหน้ากากแต่อย่างใด
  •  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้บริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  •  กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,450,000 ชิ้น จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ตามจำนวนคนที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น
  • กลุ่มที่ 2 ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2,500,000 ชิ้น มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัด ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่
  • กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่/พนักงานกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ จำนวน 2,050,000 ชิ้น ซึ่งจะได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการรับมอบหน้ากากผ้าต่อไป

 ข้อเท็จจริง คือ ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆ ในการขอรับหน้ากากผ้า

 ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จดังกล่าว

✅✅ การกรอกข้อมูลส่วนตัว อาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

 ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งหน้ากากผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งแจ้งอุทธรณ์กรณีไม่ได้รับหน้ากากผ้า หรือได้รับไม่ครบถ้วนตามจำนวนรายชื่อในทะเบียนบ้าน ได้ที่

  •  เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th หรือ www.หน้ากากไทยต้านโควิด .com/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง