Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

156 views

ไม่ได้ให้เกษตรกรทำใบขับขี่รถไถ เป็นแค่แนวคิด ยกระดับเกษตรกรในยุคดิจิทัล


กรณี ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่จะให้ผู้ที่ทำอาชีพขับรถทางการเกษตรต้องทำใบอนุญาตขับขี่นั้น เป็นแนวคิดที่นำไปต่อยอดภาคเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มทักษะในการควบคุมรถหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรในยุคดิจิทัลที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาต่อยอด จำเป็นต้องได้ผู้ที่มีทักษะและความชำนาญเพื่อยกระดับวิชาชีพ มีรายได้ที่สูงขึ้น 

ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิด ❌ ไม่ใช่การบังคับให้เกษตรกรไปทำใบขับขี่รถไถ รถเกี่ยวข้าว แต่อย่างใด

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำคณะดิจิทัลสตาร์ทอัพจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) เสนอต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมบอกเล่าคุณประโยชน์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สอนและผู้เรียน โดยหวังเป็นส่วนช่วยยกระดับภาคการศึกษาไทยในการปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล โดยดิจิทัลสตาร์ทอัพทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย

  1. Globlish แพลตฟอร์มการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและหลากหลาย
  2. Inskru แพลตฟอร์มชุมชนสำหรับครูผู้สอนในการแลกเปลี่ยนไอเดียการสอน เพื่อเปลี่ยนแปลงห้องเรียนให้มีความสุขและมีคุณภาพ
  3. Sati บริการฝึกขับรถขนาดใหญ่เสมือนจริง โดยการใช้ Digital Content ให้ผู้ฝึกได้รับการฝึกก่อนขับจริง เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มสมรรถนะและฝีมือแรงงาน
  4. Skooldio แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างสรรค์บุคลากรด้านเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในยุคดิจิทัล

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเผยว่า การนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของดิจิทัลสตาร์ทอัพทั้ง 4 ราย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (Educational Platform) ให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ภาคประชาชน อีกทั้งสามารถฝึกฝนเสมือนจริง เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพแต่ละด้านได้ง่ายขึ้น อาทิ 

  • การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  • ภาษาคอมพิวเตอร์ 
  • โค้ดดิ้ง ผ่านสมาร์ทโฟน หรือสมาร์ทดีไวซ์ 
  • ระบบจำลองเสริมทักษะเสมือนจริง (Simulator) เช่น การฝึกจำลองบินโดรน และการบังคับอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้าน ลดข้อผิดพลาด และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่คุ้นชิน เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวคิดแก่ “ดีป้า” ในการส่งเสริมให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มุ่งขยายผลถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และให้มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง