Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

365 views

กกต. ย้ำชัด ! เลือกตั้งซ่อมนครปฐม ไม่มีผลต่อปาร์ตี้ลิสต์


หลังผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐมออกมา และมีผู้สงสัยว่าคะแนนดังกล่าว จะมีผลกับการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคหรือไม่

ล่าสุด ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่จะหยิบยกมาพิจารณาว่า กรณีดังกล่าว จะต้องมีการคำนวณจำนวนส.ส.ในสัดส่วนของบัญชีรายชื่อหรือไม่

โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อภายหลังวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ดังนี้

  •  กรณีที่”ต้อง” คำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ เมื่อมีการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 1 ปี นับจากวันเลือกตั้งทั่วไป นั้นจะต้องเป็นเหตุที่เกิดจากการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม
  •  กรณีที่”ไม่ต้อง”คำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ เมื่อมีการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 1 ปี นับจากวันเลือกตั้งทั่วไป โดยเกิดจากเหตุผลอื่นๆ หรือการเลือกตั้งใหม่นั้น เกิน 1 ปี นับจากวันเลือกตั้งทั่วไป
  • อีกข้อที่หลายฝ่ายหยิบยกมาอ้างถึง คือ จำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีนั้น

ทางกกต.ได้หยิบยก มาตรา 94 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 131 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้ว่า

การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 2 มิให้มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี ตามมาตรา 128 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น การเลือกตั้ง ส.ส. นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง อันมีสาเหตุมาจากการที่ส.ส.ลาออก จึง

“ ไม่เป็นเหตุ” ให้มีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ และ

ไม่มีผลกระทบ”กับการคำนวณส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง