Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

163 views

ยืนยัน ไม่เลื่อนการแบนสาร 3 สารเคมี


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีปัญหาการแบน 3 สารเคมีอันตราย ยืนยันทำเพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปราศจากสารพิษ และไม่ให้มีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในชีวิตประจำวัน ขออย่านำเรื่องดังกล่าวเชื่อมโยงกับกรณีที่สหรัฐอเมริกา สั่งยกเลิก GSP กับประเทศไทย ต้องแยกเป็นคนละเรื่องกัน 

 ส่วนตัวยืนยันว่า ไม่มีเรื่องใดต้องกังวล การดำเนินการแต่ละอย่างมีขั้นตอนที่ต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้รับทราบเป็นระยะ 

ส่วนกรณีที่กลุ่มเกษตรกร เตรียมยืนร้องศาลปกครองให้ยกเลิกแบน 3 สารเคมี นายอนุทิน มองว่า เป็นสิทธิ์ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยที่สามารถทำได้ 

  • ✅✅ แต่ยืนยันว่า ขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามข้อมูลเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากสารพิษ 

 ในส่วนการขยายเวลาขอใช้สารเคมีดังกล่าวออกไปอีก 6 เดือน ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีมติจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกไปแล้ว และคณะกรรมการนี้ก็อยู่ภายใต้กฎหมาย

  • ✅✅ นายอนุทิน ยืนยันว่า สารพิษดังกล่าว ไม่ได้อยู่แค่เพียงในผักผลไม้เท่านั้น แต่มีอยู่ทุกที่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง