Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

164 views

พาณิชย์ ชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง


พาณิชย์ ชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1 ให้กับเกษรในพื้นที่ภาคกลาง เกษตรกรได้รับสิทธิ์รอบแรกรวม 3.45 แสนราย

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน  ชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง สุพรรณบุรี นนทบุรี และจังหวัดนครปฐม โดยระบุว่า มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนได้รับสิทธิ์ในรอบแรก จำนวน  3.45 แสนราย วงเงินชดเชยรวม 9,400 ล้านบาท 

รัฐบาลจะจ่ายชดเชยรายได้ให้กับข้าวเปลือก 2 ชนิดคือ ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,469 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 783 บาท ส่วนข้าวอีก 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และข้าวเปลือกเหนียว จะไม่ได้รับเงินชดเชยเพราะขายข้าวได้ราคาสูงกว่าราคาประกัน พร้อมย้ำว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีสิทธิรับเงินชดเชยส่วนต่าง โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการถือครองเอกสารสิทธิที่ดินซึ่งในแต่ละรอบเงินชดเชยจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับราคาตลาดในขณะนั้น 

สำหรับราคาตลาดอ้างอิงที่นำมาใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,723 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,651  บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,530 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,216 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,926  บาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง