Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

169 views

“ให้สัญชาติไทย” ต้องรัดกุม ตรวจสอบได้ ถูกกฎหมาย


ประเด็นที่ปรากฏทางสื่อเรื่องการได้สัญชาติไทยอย่างไม่ถูกกฎหมายของคนต่างด้าว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง แจ้งว่า การพิจารณาเรื่องให้สัญชาติและการตรวจสอบการขอสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีขั้นตอนและกระบวนงานตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รัดกุม ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติในหลายระดับชั้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการกระทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย

การขอสัญชาติไทย จำแนกได้ 2 ประเภท คือ

  • คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ (ไม่ได้เกิดในประเทศไทย) จะมีช่องทางในการขอสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและการขอถือสัญชาติไทยตามสามีไทย โดยเริ่มยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ตามภูมิลำเนา) ซึ่งมีคณะทำงานระดับจังหวัดตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ก่อนส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท (กรณีขอแปลงสัญชาติไทย) เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไป
  • คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย เช่น กรณีการขอลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ได้สัญชาติไทยเพราะประกาศของคณะปฏิวัติ เมื่อปี พ.ศ.2515 จะต้องมีการยื่นคำขอต่อนายอำเภอ

 เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นายอำเภอจะอนุมัติ และส่งคำร้องมายังสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
 เมื่อพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องก็จะกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งอำเภอเพื่อเรียกผู้ยื่นคำขอ มาดำเนินการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป
 หรือกรณีการขอสัญชาติไทยให้แก่บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. กำหนด โดยจะต้องยื่นคำขอต่อนายอำเภอเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
 และถ้าผู้ขอมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องส่งคำร้องพร้อมหลักฐานไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ เมื่อพบว่าถูกต้องครบถ้วน จึงจะพิจารณาอนุมัติและส่งคำร้องไปยังกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบในขั้นสุดท้าย แล้วจึงกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งจังหวัด อำเภอเพื่อเรียกผู้ยื่นคำขอมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป

กรมการปกครอง ยืนยันว่า การได้มาซึ่งสัญชาติไทย มีกระบวนการในตรวจสอบคุณสมบัติในหลายระดับชั้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมและป้องกันการกระทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย

 หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอสัญชาติไทย ติดต่อ สายด่วนสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. 1548


ข่าวที่เกี่ยวข้อง