Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

377 views

ภาครัฐมีวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที


นายลวรณ   แสงสนิท   ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ชี้แจงข้อวิจารณ์การรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาลตามที่สื่อออนไลน์เผยแพร่ข้อความใน Instagram ของนายเวฟ สาริน บางยี่ขัน ดารานักแสดง เกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาล ในรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ว่า “… ทำไมรัฐบาลต้องออกมาขอบริจาค คลังไม่มีเงินหรอ หรือแจกให้คนเที่ยวหมดแล้ว …”

 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แจ้งข้อเท็จจริงว่า ภาครัฐมีวงเงินทดรองราชการสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที โดยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการจังหวัดละ 20 ล้านบาทได้  รวมทั้ง ปัจจุบันพื้นที่หลายแห่งได้ถูกประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และส่วนราชการต่างๆ ได้เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ การซ่อมแซมที่พักอาศัย การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แล้ว เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ขอความร่วมมือสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย ให้เร่งรัดพิจารณาสินไหมทดแทนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้า และเตรียมเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อใช้ในยามจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยไว้แล้ว
 
 

สำหรับการจัดรายการพิเศษเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐบาล เป็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัยเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือที่ภาครัฐได้ดำเนินการในขั้นต้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนรวมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันในสังคม ซึ่งการจัดรายการพิเศษดังกล่าว มิใช่มาจากสาเหตุที่กระทรวงการคลังไม่มีงบประมาณช่วยเหลือ โดยปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 รัฐบาลมีเงินคงคลังอยู่ที่ 512,274 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง