Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

115 views

ยืนยัน ❗️ มอบชุดทดสอบโควิด-19 ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่กระทบกับการใช้งานภายในประเทศ


  •  ยืนยัน ❗️ มอบชุดทดสอบโควิด-19 ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่กระทบกับการใช้งานภายในประเทศ เดือนเมษายนนี้ จะผลิตได้ 1 แสนชุด จะผลิตได้ถึง 1 ล้านชุดภายใน 6 เดือน
  • นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงถึงกรณีที่มีหลายฝ่ายแสดงความกังวล ที่ไทยจะมอบชุดทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 10,000 ชุด ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุว่า ชุดทดสอบดังกล่าว เป็นชุดทดสอบ ที่ร่วมกันพัฒนา ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภาคเอกชน ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง
  • ในเดือนเมษายนนี้ จะสามารถผลิตได้ครบ 1 แสนชุด และจะสามารถผลิตให้ได้ถึง 1 ล้านชุดภายใน 6 เดือน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ไทยจะมีชุดทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพียงพอสำหรับคนไทยในประเทศ ส่วนการมอบชุดทดสอบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และเป็นสัญลักษณ์ของการพึ่งพาตนเองของอาเซียน จากการวิจัยและพัฒนาของประเทศในภูมิภาครวมทั้ง สามารถร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
  • นอกจากการมอบชุดทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว ประเทศไทยยังได้เสนอจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 เพื่อจัดสรรจากกองทุนความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศบวกสามที่มีอยู่แล้ว มาสนับสนุนการจัดหาชุดตรวจ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสาธารณสุขในภูมิภาค และการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  •  เนื่องจาก ไม่มีประเทศใดสามารถต่อสู้กับภัยคุกคามนี้ได้โดยลำพัง การให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยตรวจหาเชื้อให้กับพลเมืองประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการแสดงมิตรไมตรี และเป็นการป้องกันและระมัดระวัง ช่วยคนไทยและคนต่างชาติในประเทศไทย ลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อเนื่องจาก การข้ามแดนระหว่างประเทศด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง