Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

297 views

กรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงข้อวิจารณ์ปัญหาขาดแคลนประชากรของประเทศไทย


นางไพรวรรณ  พลวัน  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ชี้แจงข้อวิจารณ์ปัญหาขาดแคลนประชากรของประเทศไทยว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มประชากรสูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุ จำนวน 11.03 ล้านคน ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 4.9 ล้านคน รวมทั้ง ได้รับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดตามอายุขั้นต่ำ 600 บาท ถึง 1,000 บาทต่อเนื่องทุกคน

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ กำหนดมาตรการเร่งด่วน 10 มาตรการ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืน 6 มาตรการ และการเปลี่ยนแปลง 4 มาตรการ โดยมีเป้าหมายร่วม เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นพฤติพลัง (Active Ageing) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 

ประเทศไทยได้จัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2525–2544)” และ “แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำ แผนปฏิบัติการดำเนินงานผู้สูงอายุทุกระดับในทุก 5 ปี และขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2580)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง