Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

204 views

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีการก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2


กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีการก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เปิดเผยว่า จากการที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของกรมราชทัณฑ์ และได้กล่าวถึงความไม่เหมาะสมในการดำเนินการ ยืนยันว่า การก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ของกรมราชทัณฑ์ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังและเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงเพิ่มบริการการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการและครอบครัวในสังกัด เพื่อเป็นสวัสดิการ และในอนาคตประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อีกด้วย เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีสถานพยาบาลของรัฐรองรับการรักษาผู้ป่วยบริเวณชุมชนดังกล่าว 

อธิบดีกรมราชทัณฑ์  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยองค์กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและปัจจุบันได้ผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว (Public Hearing) ซึ่งผลตอบรับจากข้าราชการในสังกัดและประชาชนทั่วไปมีความต้องการให้มีการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล โดยกรมราชทัณฑ์ หวังว่า การสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 จะสามารถช่วยเหลือผู้ต้องขัง และข้าราชการกรมราชทัณฑ์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการบริการในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ในการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง