Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

152 views

สำนักงานสลากฯ ระบุ การศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สลากฯ และยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ


สืบเนื่องจากกรณีที่มีการคัดค้านและชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีที่คณะกรรมการสลากฯ มีมติเห็นชอบให้จัดทำสลากภาพ 12 นักษัตร ขายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อต่างๆนั้น 

พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ชี้แจงว่า  คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ซึ่งคณะทำงานฯได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสลากประเภทต่างๆ จากทั่วโลกเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสลากไทย  จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า สลากแบบรูปภาพ12 นักษัตร หรือ Picture12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม  คณะกรรมการสลากฯ จึงเห็นชอบในหลักการและให้สำนักงานฯ จะต้องดำเนินการดังนี้

  •   นำประเภทและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเสนอ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งหมดว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ หรือไม่
  •   รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคม ตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ มาตรา ๑๓(๗/๑) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสลากฯ พิจารณาอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบ จะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้  การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ไม่ใช่เป็นการบ่อนทำลายประเทศหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนตามที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ และสำนักงานฯ มิได้กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือตามกฎหมายอื่นใดที่บัญญัติไว้ ซึ่งในขณะนี้ เป็นเพียงการเห็นชอบในหลักการเท่านั้น และสำนักงานฯ  จะต้องต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง