Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

356 views

โครงการท่อร้อยสาย สื่อสารใต้ดินของกทม. ดำเนินตามขั้นตอน โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน


ตามที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ระบุถึง ข้อเสียของโครงการท่อร้อยสาย หรือ การย้ายสายลงใต้ดินว่า   กทม. จะดำเนินการโดยให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ซึ่งเป็นบริษัทลูกทำสัญญากับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่ง โดยมีผู้รับเหมาแบบให้สิทธิผูกขาดรายเดียวเป็นเวลา 30 ปี จะส่งผลเสียต่อประชาชนและผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการโอนสิทธิ 2 ต่อ จะทำให้ค่าบริการแพงขึ้น อีกทั้งเป็นการผูกขาดและกีดกันการแข่งขัน  ซึ่ง กทม.ควร เป็นผู้ให้บริการท่อร้อยสายเองและให้เอกชนแต่ละรายสามารถเช่าใช้ได้อย่างเสมอภาค ในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  นั้น

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร   ชี้แจงว่า  การดำเนินโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกรุงเทพฯ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม กรุงเทพมหานคร  ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอี) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดีอี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 กรุงเทพมหานคร จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงมอบหมายภารกิจดังกล่าวให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการจัดทำท่อร้อยสายทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ 

 
โดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ดำเนินตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส  มีการประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  รวมถึงเปิดให้ลงชื่อแสดงเจตจำนงในการยื่นข้อเสนอใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีผู้มาแสดงเจตจำนง 9 ราย จากนั้นได้ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จำนวน 16 ราย รวมเป็น 25 ราย และมีผู้มารับเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 16 ราย 

ทั้งนี้ ได้ให้มีการยื่นข้อเสนอและคัดเลือก โดยพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งงาน อีกทั้งการก่อสร้างต้องใช้เทคนิคการขุดเจาะลากท่อ หรือ HDD ซึ่งจะเป็นวิธีดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทางเท้าน้อยที่สุด   

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จะเปิดให้ทุกบริษัทสามารถใช้ท่อร้อยสายสื่อสารได้ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ตามอัตราที่ กสทช. กำหนด  โดยเอกชนแต่ละรายสามารถมาเช่าใช้ได้อย่างเสมอภาคในราคาที่เหมาะสม  ภายใต้การกำกับดูแลของ กทม. มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสาธารณะ

 
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลฯ และ กสทช. ได้เชิญ กทม. และ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมหารือเรื่องอัตราค่าบริการ ซึ่งปัจจุบันบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ยังไม่ได้กำหนดหรือสรุปราคาค่าเช่าท่อกับ กสทช.  อยู่ระหว่างการกำหนดราคาและต้องเป็นไปตามแนวทางที่ กสทช.กำหนด  ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกับ กสทช.ต่อไป

#โครงการท่อร้อยสาย #กทม#ข่าวจริงประเทศไทย#realnewsthailand #ILOVETHAILAND


ข่าวที่เกี่ยวข้อง