Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

215 views

กระทรวงพาณิชย์ ชี้ ไทยไม่ได้ผูกพันสินค้าประมงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงไม่สามารถจำกัดปริมาณการนำเข้าได้


นายอดุลย์   โชตินิสากรณ์   อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงกรณีที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายประมง (IUU) ที่ทำให้ชาวประมงไทยได้รับผลกระทบจากขั้นตอนการติดต่อขอใบอนุญาตที่มีขั้นตอนยุ่งยากรวมถึงการเรียกร้องให้จำกัดจำนวนโควตาสินค้าอาหารทะเลที่เข้ามาจำหน่ายในไทย กรมฯ พิจารณาแล้ว ขอชี้แจงว่า

  • กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายประมง (ด้าน IUU Fishing)  เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ผูกพันสินค้าประมงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงไม่สามารถจำกัดปริมาณการนำเข้าได้ อย่างไรก็ดี การห้ามหรือกำหนดมาตรการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 จะต้องมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เพื่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการสาธารณสุขและต้องพิจารณาผลกระทบต่างๆ อย่างรอบคอบรอบด้าน ซึ่งหากประเทศไทยห้ามนำเข้าสินค้าประมงเฉพาะจากบางประเทศ เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติได้
  • สำหรับสถิติการนำเข้าสัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป พบว่า ปี 2559 ปริมาณ 1.47 ล้านตัน ปี 2560 ปริมาณ 1.44 ล้านตัน และปี 2561 ปริมาณ 1.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16 โดยสัตว์น้ำที่นำเข้าส่วนใหญ่ คือ กลุ่มปลาทูน่าสด/แช่เย็น/แช่แข็ง (ร้อยละ 51) รองลงมา คือ กลุ่มปลาแซลมอน ปลาเทราค์ ปลาค็อด ปลาแมคเคอเรล (ร้อยละ 8) และกลุ่มปลาหมึกสด/แช่เย็น/แช่แข็ง (ร้อยละ 8) ตามลำดับ สำหรับปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.) มีการนำเข้ารวม 0.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพียงร้อยละ 0.52


#กรมการค้าต่างประเทศ  #กระทรวงพาณิชย์  #IUU  #กฎหมายประมง  #ข่าวจริงประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง