Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

144 views

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชี้เหตุเลือก “ฮิโนกิแลนด์” เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม   คัดเลือก “ฮิโนกิแลนด์” เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป  ชี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของญี่ปุ่น  สร้างงาน –รายได้ ให้ชุมชน 

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  (สวธ.)  ประกาศ 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแหล่งวัฒนธรรมที่มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ ที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีสื่อมวลชนและสื่อโซเชียลมีเดีย ได้นำเสนอข้อคิดเห็นของประชาชน ในการประกาศให้ ฮิโนกิแลนด์ เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป นั้น 

นายชาย  นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   ชี้แจงว่า การคัดเลือกได้ทำแบบสำรวจแหล่งวัฒนธรรม โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆ รวบรวมข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม เสนอให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากเห็นว่า ฮิโนกิแลนด์ มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ท้าทาย มีอาคารสถาปัตยกรรมที่สร้างจากไม้หอมฮิโนกิ ตกแต่งด้วยโคมแดง เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของญี่ปุ่น หากผู้สนใจสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมแทนการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นได้ และมีศักยภาพสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก มีดังนี้

1. มีสถานที่ตั้งและที่อยู่ชัดเจน มีตัวอาคารมั่นคงถาวรโดยเป็นสถานที่รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีการประยุกต์ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทสังคมอยู่เสมอ

2. เป็นสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรการกุศล ชุมชน หรือบุคคลทั่วไป

3. เป็นสถานที่ให้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีพื้นที่  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้ และมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินการแบบวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy)

4. มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

5.เปิดให้บริการเป็นประจำแก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไปให้เข้าไปศึกษา   หาความรู้

และ 6. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวไทย และชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะนำข้อท้วงติงและความคิดเห็นต่างๆของประชาชนจากสื่อมวลชนและสื่อโซเชียลมีเดีย ในการคัดเลือกแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง