Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

209 views

กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน ไม่สนับสนุนให้เลือกปฏิบัติในการสมัครสอบคัดเลือกครูทุกกรณี


กระทรวงศึกษาธิการ  ยืนยัน  ไม่สนับสนุนให้เลือกปฏิบัติในการสมัครสอบคัดเลือกครูทุกกรณี  แต่ให้โรงเรียนพิจารณาตามคุณสมบัติและเสมอภาคเป็นธรรม

จากกรณีของคุณวรวลัญช์ ทวีกาญจน์  รองมิสทิฟฟานี  ซึ่งจบการศึกษาจากคณะครุศาสตรบัณฑิต และสมัครเป็นครูที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง  แต่ถูกปฏิเสธ เนื่องด้วยเพศสภาพ

นายการุณ   สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า  ในการบริหารโรงเรียนเอกชน มีเจตนารมย์ให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 จึงกำหนดให้ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งครู  ซึ่งโรงเรียนต้องกำหนดเป็นข้อบังคับ หรือระเบียบของโรงเรียนในการรับสมัคร สรรหาครู

กรณีของคุณวรวลัญช์ ทวีกาญจน์   ในการพิจารณาแต่งตั้งครู  โรงเรียนอาจพิจารณาจากจำนวนครูที่เหมาะสม การขาดแคลนครูที่ตรงตามวิชาเอก หรือจากการประเมินหรือสอบแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนจะเลือกปฏิบัติเนื่องด้วยเพศสภาพไม่ได้    กระทรวงศึกษาธิการ จะตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดจากโรงเรียนที่คุณวรวลัญช์ ทวีกาญจน์  ไปสมัคร เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

ทางกระทรวง ยืนยันว่า ไม่สนับสนุนให้เกิดการเลือกปฏิบัติในทุกกรณี  โดยเฉพาะเรื่องการสมัครสอบคัดเลือกครู แต่ให้พิจารณาตามที่ทางโรงเรียนมีความต้องการที่ตรงกับคุณสมบัติและสอดคล้องกับการส่งเสิรมความเสมอภาคเป็นธรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง