Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

167 views

โอนเงินเข้าบัญชี อสม. 1,000 บาท เป็นไปตามขั้นตอนปกติ ไม่มีนัยการเมืองแอบแฝง


กว่าจะโอนเงินเข้าบัญชี อสม.1,000 บาท เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการปกติ ไม่มีนัยการเมืองแอบแฝง 

  • วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นวันที่ กกต. มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป

เรียงลำดับเวลากระบวนการเพิ่มเงิน อสม.

  • 22 ตุลาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถามความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการเพิ่มค่าป่วยการ อสม.
  •  4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มเงินรายได้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จาก 600 บาทเป็น 1,000 บาท
  • 8 มีนาคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขออนุมัติงบกลาง
  • 28 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบกับวันที่ กกต. มีมติให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.กับ วันที่มีการนำเสนอเรื่องเพิ่มเงินให้ อสม. เห็นได้ว่ากระบวนการขอเพิ่มค่าป่วยการของ อสม. เริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คือ ตุลาคม 2561 ก่อนวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง 

การจัดสรรงบประมาณให้แก่กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 มีนาคม 2562 เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง 4 วัน 

เหตุผลการเพิ่มเงินให้ อสม.เพราะไม่ได้มีการปรับเพิ่มเงินรายได้มาตั้งแต่ปี 2552 

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนา อสม. ให้เป็น อสม. 4.0 โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง ทำให้ อสม.มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่า Smart Phone ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประกอบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น เช่น ทีมหมอครอบครัว ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา

การเพิ่มค่าป่วยการ อสม. รัฐบาลทำตามกระบวนการ ไม่ได้หวังผลทางการเลือกตั้ง 

 ส่วนงบกลางที่จัดสรรนั้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนโยบายเร่งด่วนในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยให้ อสม.ทุกคน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ได้เอื้อประโยชน์เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง