Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

222 views

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยืนยัน การขายบัตร Fast Track เป็นไปอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐาน


จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ กรณีการแสวงหาผลประโยชน์จากการจำหน่ายบัตร Fast Track Lane หรือบัตร Premium Lane ให้แก่ผู้โดยสารทั่วไปผ่านบริษัทนำเที่ยว หรือบริษัทนายหน้า เพื่อสำหรับใช้ในช่องทาง Priority Lane ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมิชอบ ตามที่ปรากฏเป็นข่าว นั้น      

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ระบุว่า จากกรณีการจำหน่ายบัตร Fast Track Lane หรือบัตร Premium Lane เพื่อใช้สำหรับผ่านช่องทาง Priority Lane นั้น เป็นไปตามโครงการ Fast Track For Premium Passenger ซึ่งเป็นบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับบริษัท VFS Global Group จำกัด ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปสู่ฐานระบบราชการ 4.0 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีความเป็นสากล และเสริมสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้มาเยือนประเทศไทย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 


ในส่วนของการดำเนินงานระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับบริษัท VFS Global Group จำกัด จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็มิได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด ในเรื่องของกรณีการเก็บค่าจัดเตรียมบัตรและการบริหารจัดการต่าง ๆ เป็นเรื่องระหว่างบริษัทกับสายการบินต่าง ๆ ในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริต หรือส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มาใช้บริการ ละเว้นการดำเนินการ หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามวัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับ บริษัท VFS Global Group จำกัด ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการแจ้งเตือนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถยกเลิกบันทึกข้อตกลงได้     

สำหรับในส่วนของการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรไทย ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะพิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง