Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

342 views

รองมิสทิฟฟานี ปี 2018 ร้องขอความเป็นธรรมการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 2 พ.ค.นี้


จากกรณี น้องหนาม วรวลัญช์ ทวีกาญจน์ รองอันดับ 2 เวทีนางงามข้ามเพศ มิสทิฟฟานี ยูนิเวิร์ส 2018 ซึ่งสำเร็จปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ไปสมัครเป็นครูโรงเรียนในเครือคริสตจักรถึงสี่แห่ง แต่ถูกปฏิเสธเพราะเป็นครูข้ามเพศ

วันที่ 2 พ.ค.นี้ น้องหนามจะเดินทางไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมภายใต้กลไกการคุ้มครอง คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 กับอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองทั้ง เพศหญิง เพศชาย และบุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและคุ้มครองไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งในกรณีที่เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคล และการเลือกปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ไม่ว่าจะโดยการกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติก็ตาม

 หลังจากรับคำร้องจากน้องหนามวันที่ 2 พค.นี้แล้ว จะนำคำร้องยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือ คณะกรรมการ วลพ. เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยด่วน โดยจะมีการประชุม ฯ  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ขั้นตอนต่อไป คกก.วลพ.จะพิจารณาว่ารับคำร้องดังกล่าวหรือไม่ หากรับคำร้องแล้วต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรให้ขยายเวลาดำเนินการได้

ทั้งนี้  ประธานกรรมการ วลพ. ต้องพิจารณากำหนดมาตรการที่จะทำให้การพิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จโดยเร็ว  อย่างไรก็ตาม  พระราชบัญญัติดังกล่าว ยังให้อำนาจแก่คณะกรรมการ วลพ. สามารถพิจารณาให้ค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ร้องได้อีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง