Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

158 views

โครงการเดินสำรวจสอบเขตฯ ปรับระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เสียสิทธิหากไม่เข้าโครงการ


กรณีมีผู้ผลิตคลิปเผยแพร่ทางช่องทาง Youtube เกี่ยวกับเรื่อง การเดินสำรวจสอบเขตโฉนดที่ดินทั้งตำบลทั่วประเทศ ระยะเวลา 10 ปี ของกรมที่ดิน มีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริง นั้น


กรมที่ดิน ชี้แจงว่า กรมที่ดินได้เริ่มออกโฉนดที่ดินฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 33 ล้านแปลง โฉนดที่ดินที่ออกมาในแต่ละยุคสมัย มีการใช้เครื่องมือทำการรังวัดแตกต่างกัน และโฉนดที่ดินทุกแปลงได้ออกไปตามกฎหมายและระเบียบวิธีการของทางราชการที่ใช้บังคับในขณะนั้น

สำหรับการออกโฉนดที่ดินโดยการเปลี่ยนมาจาก น.ส. 3 ก. ตามมาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการย้ายรูปแปลงที่ดิน น.ส. 3 ก. จากระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 5,000 ลงในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก U.T.M. มาตราส่วน 1 : 4,000 โดยไม่ต้องทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดิน และใช้เนื้อที่เดิมของ น.ส. 3 ก. ปัจจุบัน กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยี เครื่องมือการสำรวจรังวัดทำแผนที่ทันสมัยมาใช้ จึงได้ประกาศยกระดับการรังวัด โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) จำนวน 41 จังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ 18 จังหวัด เพื่อปรับระบบแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ส่งผลให้การรังวัดได้ขอบเขตตำแหน่งที่ดินและเนื้อที่มีความละเอียดถูกต้องสูง โดยจะคัดเลือกระวางแผนที่ที่มีโฉนดที่ดินรุ่นเก่าๆ และโฉนดที่ดินที่ออก ตามมาตรา 58 ตรี มาดำเนินการก่อน เมื่อมีการสอบเขตโฉนดที่ดินแปลงใดแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ให้แก่ประชาชน และฉบับเดิมเป็นอันถูกยกเลิก

สำหรับโครงการเดินสำรวจสอบเขตโฉนดที่ดินทั้งตำบลทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี เป็นเพียงแนวคิดในการปรับระบบแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและยังขาดบุคลากร เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ในชั้นนี้ คงยังมีเพียงโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินที่จัดทำขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ

ส่วนประเด็นการไม่ต้องรับรองแนวเขต นั้น ยืนยันว่า ระวางแผนที่ใดมีโฉนดที่ดินที่มีรังวัดด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network เต็มทั้งระวางแล้ว หากมีโฉนดที่ดินแปลงใดมีการรังวัดสอบเขตแบ่งแยกในภายหลังก็ยังคงมีการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้เดินทางไประวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย

กรณีประชาชนจะเสียสิทธิหากไม่เข้าโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดิน นั้น ไม่เป็นความจริง และไม่ได้เสียสิทธิประโยชน์แต่ประการใด โฉนดที่ดินที่ประชาชนถืออยู่ยังมีศักดิ์และสิทธิตามกฎหมาย สามารถนำไปทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ ได้ตามปกติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง