Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

157 views

โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้รับสิทธิก่อนลำดับแรก


จากกรณีที่ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ว่า โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุไม่ได้ทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในชีวิต เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบจากการเช่ารายเดือนมาเป็นการเช่าระยะยาวกับรัฐเป็นระยะเวลา 30 ปี และกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ประชาชน แต่เป็นกลุ่มข้าราชการหรือคนของรัฐเท่านั้น หากรัฐบาลยืนยันจะดำเนินโครงการต่อไป ไม่ควรใช้ชื่อบ้านประชารัฐ แต่ควรเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเช่าสวัสดิการของรัฐ จะเหมาะสมมากกว่า นั้น 
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์  ชี้แจงว่า ครม. มีมติเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 61 เห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาทิ บ้านแฝด บ้านแถวอาคารชุดพักอาศัย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร แล้วขายให้ประชาชนในระดับราคา 350,000 – 700,000 บาทต่อหน่วย รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30  ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
             
(1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
             
(2) ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/คน/เดือน (Gross Income) และ
             
(3) ประชาชนทั่วไป
             
โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 1 ก่อน เมื่อบ้านในโครงการเหลือจึงจะพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ 2 และ 3 ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และกรมธนารักษ์ให้สิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 30 ปี

สำหรับโครงการบ้านสวัสดิการเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  โดยนำที่ราชพัสดุมาจัดสร้างบ้านพักอาศัยและให้สิทธิเฉพาะข้าราชการ/ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น และให้สิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 30 ปี
         

ส่วน โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” เป็นโครงการที่ให้เช่าที่ดินของรัฐเช่นเดียวกับโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ปัจจุบัน แม้ว่าจะยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างที่พักอาศัย ก็มีประชาชนให้ความสนใจจองสิทธิโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ”   คิดเป็นร้อยละ 61 ของจำนวนยูนิตทั้งหมดแล้ว
         
การดำเนินโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุดังกล่าว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการบนที่ดินราชพัสดุจึงต้องดำเนินการโดยการเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ 

นอกจากนี้  โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง