Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

154 views

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคไทยรักษาชาติ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค 10 ปี


คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ จากกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเข้าข่ายการกระทำผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้พรรคไทยรักษาชาติ ทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแก้ข้อกล่าวหาว่า การเสนอบัญชีนายกฯของพรรคเป็นไปโดยสุจริตตามข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และได้รับคำยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่ได้มีการแอบอ้าง เมื่อมีพระราชโองการพรรคก็น้อมรับ

สำหรับกรอบการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีประเด็นสำคัญคือ มีเหตุอันควรที่จะยุบพรรคไทยรักษาชาติ หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า หลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติให้พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปอยู่นอกเหนือจากวงการเมือง เป็นเจตนารมณ์ของการสถาปนาระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาแต่แรก  การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค เป็นการนำพระราชวงศ์ชั้นสูงมาเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง มุ่งหวังถึงผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่มองถึงผลกระทบ เข้าลักษณะเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผิดมาตรา 92 วรรคหนึ่ง วงเล็บ 2 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  จึงให้เพิกถอนสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 8 ก.พ.62 เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนุญมีคำสั่งยุบพรรค และห้ามมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค


ข่าวที่เกี่ยวข้อง