Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

179 views

กรมบัญชีกลาง ยืนยันการคำนวณเงินบำนาญให้กับผู้รับบำนาญยังคงใช้สูตรเดิม


ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่า ข้าราชการเกษียณ ให้ยื่นขอบำเหน็จบำนาญออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญใหม่ เป็นตัวหารด้วย 30 หากรับราชการมากกว่า 30 ปี ก็ต้องคูณด้วย 30 ปี เท่านั้น และหากร่าง พรบ. ดังกล่าวผ่านเป็นกฎหมาย ก็จะมีผลดีกับข้าราชการที่มีชีวิตอยู่ รวมทั้งข้าราชการบำนาญ จะมีเงินเดือนขึ้น 5% ทุกปี และได้สรุปการแก้ไข โดยมีเนื้อหา ดังนี้

การคำนวณอัตราเงินบำนาญ โดยปรับเป็นใช้อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย หารด้วย 30 และคูณด้วยอายุราชการ (ไม่เกิน 30 ปี)    เพิ่มค่าครองชีพให้กับข้าราชการและผู้รับบำนาญทุกปี ปีล่ะไม่เกิน 5% มีผลบังคับใช้กับข้าราชการในปัจจุบันและข้าราชการบำนาญที่มีชีวิตอยู่   ร่าง พ.ร.บ.นี้ ขณะนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ผู้เสนอทำตามรัฐธรรมนูญ และต้องมีผู้เห็นด้วย 10,000 คน  ต่อกรณีดังกล่าว นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังภาครัฐ ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไม่มีการเสนอเรื่องการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกษียณแต่อย่างใด และยังคงคำนวณบำนาญตามสูตรเดิม ซึ่งคำนวณตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ดังนี้    เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ หาร 50 (ไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย)  และตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (สมาชิก กบข.)  เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ หาร 50 (ไม่เกิน70%ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย)  ดังนั้น ข้อความที่มีการเผยแพร่ข้างต้นไม่เป็นความจริง สำหรับเงินเพิ่มจากอัตราบำนาญคือเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) รัฐบาลมิได้มีนโยบายให้ดำเนินการใด ๆ เช่นเดียวกัน

 ที่มา : กรมบัญชีกลาง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง