Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

306 views

รัฐบาล มีนโยบายพัฒนาประเทศ ผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไม่ได้เอื้อกลุ่มนายทุนทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ


รัฐบาล มีนโยบายพัฒนาประเทศ ผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ไม่ได้เอื้อกลุ่มนายทุนทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์  อธิบดีกรมธนารักษ์  ชี้แจงกระแสข่าวผ่านสื่อออนไลน์ประเด็นการยึดพื้นที่ทำกินของประชาชน พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ป่าไม้ ให้แก่กลุ่มนายทุนเพื่อไปทำเขตเศรษฐกิจ ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการพัฒนาประเทศ โดยการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายความเจริญลงสู่ท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐประเภทอื่นให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ โดยให้กรมธนารักษ์จัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนเช่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนา ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งอัตราค่าเช่าที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ. กำหนด ซึ่ง กนพ. ได้มีมติกำหนดให้กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดให้เช่าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
– จ.ตาก แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,067-2-27.7 ไร่จัดให้ เอกชน แปลงที่ 2 เนื้อที่ 671-2-05 ไร่ จัดให้ กนอ. 
– จ.สระแก้ว  เนื้อที่ 660-2-23 ไร่ จัดให้กนอ. 
– จ.สงขลา  แปลงที่ 1 เนื้อที่ 629-1-70 ไร่ จัดให้ กนอ. แปลงที่ 2 เนื้อที่ 298-2-00 ไร่  จัดให้ กนอ. แปลงที่ 3 เนื้อที่ 126-2-09 ไร่ จัดให้ อบจ.สงขลา 
-จ.มุกดาหาร เนื้อที่ 1,081-0-23.10 ไร่จัดให้ เอกชน 
-จ.ตราดเนื้อที่ 895-0-46 ไร่ จัดให้ เอกชน 
– จ.หนองคาย เนื้อที่ 718-0-46 ไร่ จัดให้ เอกชน 
– จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 2,979-0-72 ไร่  จัดให้ เอกชน 
– จ.นครพนม เนื้อที่ 1,363-2-17.10 ไร่ จัดให้ เอกชน หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุน

ที่มา : กรมธนารักษ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง