Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

312 views

กทม. แจงทีโออาร์โครงการเตาเผาขยะ หนองแขม-อ่อนนุช


กทม. แจงทีโออาร์โครงการเตาเผาขยะ หนองแขม-อ่อนนุช ระบุ ราคากลาง พิจารณาจากหลักเกณฑ์ เป็นราคาประมาณการจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบราคากับท้องถิ่นอื่นมีราคาสูงกว่าเพราะ มีความแตกต่างหลายประเด็น

จากกรณีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบการกำหนดทีโออาร์โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ของกรุงเทพมหานครนั้น

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า ราคากลาง 919 บาทต่อตัน เป็นราคาต่ำสุดที่ได้จากการสืบราคาท้องตลาดหรือสืบจากบริษัท และเป็นราคาที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ และอาจใช้จัดซื้อจัดจ้างได้จริง โดยกรณีนี้ได้สืบราคาซึ่งเหมาะสมกับขอบเขตของงานที่จะจ้าง และสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่า 3 ราย แล้ว ตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนกรณีผู้ร้องเทียบราคากับท้องถิ่นอื่นว่าของกทม.ราคาสูงเกินกว่าหลายเท่านั้น เห็นว่า การเปรียบเทียบราคาควรจะอยู่ในพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงกัน เช่น ลักษณะของการดำเนินการโครงการต้องเหมือนกัน ในรูปแบบ BOT เหมือนกัน แต่บางแห่งเป็นลักษณะ BOO จึงทำให้โครงการของต่างจังหวัดมีความแตกต่างกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เทคโนโลยีของเตาเผาขยะที่แตกต่างกัน บางแห่งไม่ใช่เตาเผาที่เป็นลักษณะ Stoker type เหมือนกับของกรุงเทพมหานคร นั่นหมายความว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการเผาขยะแตกต่างกัน ทำให้ราคาต่างกันด้วย
 

2. ลักษณะสมบัติของขยะมีความแตกต่างกัน ของต่างจังหวัดบางแห่งเผาขยะเก่าที่กองทิ้งไว้ ทำให้มีความชื้นน้อย ไม่ใช่เหมาะสำหรับเผาขยะสดเหมือนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลทำให้ค่าความร้อนของขยะมีปริมาณที่แตกต่างกัน ถ้าเผาขยะแห้งจะทำให้ได้ค่าความร้อนมากก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้มาก ขายไฟฟ้าได้มากขึ้น


3. การลงทุนระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปาที่ใช้ในการหล่อเย็นเตาเผา โครงการบางแห่งในต่างจังหวัดใช้น้ำตามธรรมชาติได้ แต่ของกรุงเทพมหานครต้องใช้น้ำประปาเท่านั้น ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น


4. ระบบไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฯ ของต่างจังหวัดสามารถเดินสายส่งด้วยการปักเสาพาดสายไฟฟ้าได้ แต่ของกรุงเทพมหานครจะต้องเป็นระบบไฟฟ้าลงดิน ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 

5. อัตราการรับซื้อไฟฟ้าแตกต่างกัน โดยของต่างจังหวัดผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 5.78 บาทต่อยูนิต แต่ของกรุงเทพมหานครผลิตไฟฟ้าเกิน 10 เมกะวัตต์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 3.66 บาทต่อยูนิต ทำให้รายรับของผู้ลงทุนมีความแตกต่างกัน


6. ค่าจ้างในการกำจัดมูลฝอยแตกต่างกันของต่างจังหวัดบางแห่งมีการปรับราคาค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อทุกปี ปีละ 3% หรือบางแห่งอาจปรับราคาเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี ปีละ 10% เป็นต้น แต่ของกรุงเทพมหานครได้กำหนดอัตราค่าจ้างคงที่ตลอดระยะเวลาสัญญา 20 ปี

ที่มา : กทม.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง