Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

417 views

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยืนยันไม่ได้รับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรที่มีสารสกัดจากกัญชาทั้ง 3 คำขอแต่อย่างใด


นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยืนยันว่า ยังไม่ได้รับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรที่มีสารสกัดจากกัญชาทั้ง 3 คำขอแต่อย่างใด โดยคำขอดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ได้แจ้งปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรจำนวนคำขอดังกล่าวไปยังผู้ขอแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ผู้ขอชี้แจงกลับมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง


อย่างไรก็ตาม คำขอดังกล่าว ปรากฏสถานะอยู่บนเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย ถ้าจบกระบวนการตามกฎหมายแล้ว ก็จะจำหน่ายคำขอออกจากสารบบต่อไป

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญหา จะดำเนินการตามกฎหมายในการพิจารณาคำขอที่มีสารสกัดกัญชาตามธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของคำขอ ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งยินดีเปิดรับข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง