Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

303 views

แจงข้อเท็จจริง หลังมีการตั้งข้อสังเกตถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ราคาสูง


กรณีสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานการทำถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ ที่ระบุกรมทางหลวงใช้น้ำยางข้น กิโลเมตรละ 1.2 ล้านบาท แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอปรับแก้ให้ใช้น้ำยางสด โดยมีการใช้สารเคมีดัดแปลงสภาพ ทำให้มีราคาสูงกว่าสูตรใช้น้ำยางข้นเป็นเท่าตัว อยู่ที่กิโลเมตรละ 2.1 ล้านบาท อาจเป็นเพราะมีบางบริษัทจดสิทธิบัตรล่วงหน้าไว้แล้ว ทำให้หน่วยงานใดจะทำถนน ต้องซื้อสารดัดแปลงสภาพจากบริษัทนี้เท่านั้นหรือไม่

นายเยี่ยม  ถาวโรฤทธิ์  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า ข้อสังเกตดังกล่าว ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง  จากราคากลางของถนนยางพาราดินซีเมนต์ที่กรมบัญชีกลางออกมาทั้งสองฉบับ (ฉบับที่ 2และฉบับที่ 4 ) ในฉบับที่ 2 ในเรื่องของราคายางคำนวณจากราคาน้ำยางข้น FOB และมีกระบวนการทำถนนแบบในโรงผสม เมื่อทดลองคิดราคาทั้งหมดในการดำเนินการ 1,230,000 บาทต่อกิโลเมตร (กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1 กม.)

ส่วนฉบับที่ 4 เป็นราคากลางสำหรับถนนพาราดินซีเมนต์ที่ใช้ราคามาตรฐานของน้ำยางสด ของประกาศราคาของการยางแห่งประเทศไทย และขั้นตอนการทำถนนเป็นวิธีการแบบเกลี่ย (รถเกรด) เมื่อทดลองคิดราคาตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง ราคาของถนนพาราดินซีเมนต์เท่ากับ 1,120,000บาท ต่อกิโลเมตร (ถนนกว้าง 6 เมตรยาว 1 กม.)

ส่วนการใช้สารเคมีชนิดไหนแบบไหน หรือใช้ยางชนิดน้ำยางข้นหรือน้ำยางสดไม่ได้กำหนดในข้อกำหนดหรือคู่มือฯแต่อย่างใดเพียงแต่ต้องสามารถผสมได้ดีในดินและซีเมนต์ อีกทั้งเมื่อผสมดินและซีเมนต์แล้ว (ตามjob mixed) ต้องมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมได้ตามข้อกำหนดหรือคู่มือฯ  ส่วนราคาก็ขึ้นกับการประมูลในแต่ละท้องที่

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง