Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

171 views

กรมสรรพากร แจงการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562


ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนว่า กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ทำประกันสุขภาพ ต้องยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากรภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดาประจำปีได้ นั้น

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เอาประกันสุขภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ต้องยินยอมให้บริษัทประกันส่งข้อมูลค่าเบี้ยประกันสุขภาพของผู้เอาประกันที่บริษัทประกันมีอยู่แล้ว ให้กรมสรรพากรในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อกรมสรรพากรจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลได้ทันที โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จรับเงินในภายหลัง ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาคืนภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้ อาจเกิดเนื่องมาจากบางบริษัทรวบรวมข้อมูลผู้เอาประกันแล้ว ทยอยส่งให้กรมสรรพากรเป็นงวด ๆ เช่น ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม และอาจส่งข้อมูลสมทบเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 หรือบางบริษัทเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เอาประกันรีบดำเนินการให้ความยินยอม จนดูเหมือนว่าวันสุดท้ายคือวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด   ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161

ที่มา : กรมสรรพากร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง