Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

197 views

กรมสรรพากร แจงมาตรการช้อปช่วยชาติ หนุนการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ เน้นสินค้าโอทอปและช่วยเกษตรกร


กรณีที่มีคำวิจารณ์เกี่ยวกับมาตรการช้อปช่วยชาติว่า เป็นการช่วยนายทุนเจ้าของห้างสรรพสินค้ามากกว่าช่วยประชาชนและควรนำงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและชาวบ้านระดับรากหญ้ามากกว่านั้น

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า มาตรการช้อปช่วยชาติ หรือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการซื้อสินค้าที่สามารถช่วยกระจายรายได้ไปยังเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำและชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดจนช่วยเพิ่มองค์ความรู้ของประชาชน

โดยมาตรการภาษีดังกล่าวมีหลักการเป็นการกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซื้อสินค้าในช่วงดังกล่าวทั้ง 2 ปีภาษีจะได้รับลดหย่อนตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

สำหรับค่าซื้อสินค้าที่สามารถนำมาหักลดหย่อนมี 3 ประเภท คือ

ประเภทยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยานที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายและได้ซื้อยางล้อดังกล่าวจากผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย อันเป็นวัตถุดิบยางที่การยางแห่งประเทศไทยรวบรวมหรือรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ประเภทหนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ประเภทสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

โดยมาตรการภาษีนี้จะส่งผลดีโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและชุมชนท้องถิ่น ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ผ่านการอ่านหนังสือ อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูปประเทศ

 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161 และหากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลต่างๆ ที่ ‭www.rd.go.th

ที่มา : กรมสรรพากร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง