Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

344 views

“กรมปศุสัตว์” มั่นใจ มาตรฐานอาหารปลอดภัย สินค้าปลอดโควิด


  • ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรคโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง และยังไม่มีแนวโน้มที่ความรุนแรงของโรคจะลดลง นอกจากนี้ ยังมีการรายงานข่าวการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในอาหารจากต่างประเทศ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงขอเน้นย้ำว่าประเทศไทยมีมาตรการป้องกันเข้มงวดในโรงงานผลิตอาหาร ขอให้ประชาชนมั่นใจสินค้าปศุสัตว์ไทยที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง ว่ามีมาตรฐาน ปลอดภัย และปลอดโควิด-19 
  • นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึง กรณีที่มีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 บนปีกไก่แช่แข็งนำเข้าจากบราซิลไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางการจีนสั่งระงับการนำเข้ากุ้งแช่แข็งจากผู้ประกอบการเอกวาดอร์ 3 แห่ง หลังพบเชื้อไวรัสโควิด-19 บนตู้สินค้า โดยความกังวลในจีนเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 ที่อาจมากับวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการพบการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหม่ในปักกิ่ง ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดขายส่งอาหาร ทำให้จีนเริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น
  • อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น โดยกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิดในโรงงาน โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ 
  1. คน ให้มุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล และการเว้นระยะห่างทางสังคม 
  2. สถานที่ผลิต ให้รักษาความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขอนามัยที่ดีในการผลิต ร่วมกับการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิตที่มีผลต่อการลดหรือกำจัดเชื้อจุลินทรีย์
  3. สินค้า ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อน  นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในสินค้าปศุสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์ได้มีการเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ เพื่อทำการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีการส่งตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแล้ว 237 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์เป็นลบทั้งหมด
  • ​ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ 

ปัจจุบันสินค้าปศุสัตว์ของไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมีข้อมูลการส่งออกสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจากข่าวเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของบราซิล จะทำให้ผู้บริโภคอาจหันมาซื้อสินค้าปศุสัตว์จากประเทศผู้ส่งออกรายอื่นแทน เป็นโอกาสในการส่งออกของอุตสาหกรรมสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะไก่ส่งออกของไทยให้มีปริมาณการส่งออกเพิ่มมากขึ้น
 

  • ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134

ที่มา : กรมปศุสัตว์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง