Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

180 views

อย่าเชื่อ !!! ร่าง พ.ร.ฎ.เพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญ – ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ ผ่านการพิจารณาแล้ว ไม่เป็นความจริง


กรมบัญชีกลาง  แจงการปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ว่า ร่าง พ.ร.ฎ.เพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญ – ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ ผ่านการพิจารณาแล้ว โดยเพิ่ม ช.ค.บ.รายเดือน ไม่ถึง 10,000 ให้ 5,000 บาท  ไม่ถึง 20,000 ให้ 4,000 บาท  ไม่ถึง 30,000 ให้ 3,000 บาท  ไม่ถึง 40,000 ให้ 2,000 บาท  ไม่ถึง 50,000 ให้ 1,000 บาท กรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข้างต้น ไม่เป็นความจริง

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ   ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว จะแก้ไขในเรื่อง การปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวม กับช.ค.บ. แล้ว ไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นเมื่อรวมกับเบี้ยหวัดบำนาญและ ช.ค.บ. แล้วจะได้รับเป็นเดือนละ 10,000 บาท 

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และกรมบัญชีกลาง  ได้ยืนยันร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวย้ำว่า การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายมีเพียงประเด็นปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. ตามที่อธิบายรายละเอียดไว้ข้างต้นแล้ว ขอให้อย่าหลงเชื่อข้อมูลที่มีการส่งต่อกันทางสื่อออนไลน์ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ ของกรมอย่างต่อเนื่อง และหากต้องการทราบข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-270-6400 ตามวันและเวลาราชการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง