Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

177 views

กกต. แจง บัตรดี บัตรเสีย ได้แก้ไขถูกต้องตามกฎหมาย


จากกรณีที่มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนของหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง มีการวินิจฉัยการทำเครื่องหมายกากบาททับหมายเลขผู้สมัครซึ่งเป็นบัตรเสียว่าเป็นบัตรดี นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ชี้แจงว่า การวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยจะต้องวินิจฉัยว่า การทำเครื่องหมายนอกช่องทำเครื่องหมายทุกกรณีเป็นบัตรเสีย ซึ่งรวมถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวด้วย

จากการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 44 เขตเลือกตั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร ตามภาพที่เป็นข่าวนั้น ปรากฎว่าในขณะที่ทำการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าว กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้วินิจฉัยว่าเป็นบัตรดี และนับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัคร แต่ในขณะเดียวกันได้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในที่นับคะแนนทักท้วงการนับคะแนนของบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าวว่าเป็นบัตรเสีย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจึงได้ประชุมหารือและได้วินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ซึ่งเป็นการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง