Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

166 views

รายงานผลนับคะแนนคลาดเคลื่อน กกต. ย้ำ ระบบเทคนิคขัดข้อง


ตามที่มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรากฎทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงว่า ข้อมูลที่ปรากฎเป็นข่าว เป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จากบางหน่วยเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้ง ประกอบกับระบบการรายงานผลในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความขัดข้องทางเทคนิคทำให้ข้อมูลที่รายงานออกไปเกิดความคลาดเคลื่อน ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจพบแล้ว จึงดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในทันที 

ทั้งนี้ การรายงานผลการนับคะแนนที่ดำเนินการครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้งในขั้นสุดท้ายเป็นข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครผู้ใด ที่ถูกต้องตรงกันแล้ว 

ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสามารถตรวจสอบการรายงานผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งในภายหลัง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง