Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

145 views

อนามัยโลก ประกาศ ” โคโรนา” เป็นภาวะฉุกเฉิน ไทย ย้ำ มั่นใจ ! คุมเข้มตามมาตรฐานสากล


พญ.วรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาพันธุ์ใหม่ เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว

  • ผลแลปจากจีน ยืนยันว่าผู้ป่วยโรคดังกล่าวในจีนมี 7,711 คน สงสัยป่วย 12,167 คน และเสียชีวิต 170 คน ผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีน 83 คน กระจายอยู่ใน 18 ประเทศ มี 7 คนที่ไม่เคยไปจีน ขณะที่ประเทศจีนดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในการป้องกันควบคุมโรค
  • ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการฉุกเฉินที่มี อ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำใน 3 ด้าน ดังนี้

 1. WHO ต้องหาองค์ความรู้ใหม่ด้านแหล่งโรคในสัตว์ อาการของผู้ป่วย การแพร่ระบาดจากคนสู่คน แชร์สถานการณ์และผลกระทบ รวมทั้งเตรียมรับมือและวิจัยสำหรับอนาคต

 2. ประเทศจีน ต้องป้องกันควบคุมโรค สอบสวนแหล่งโรคในคนและในสัตว์ รวมทั้งคัดกรองผู้โดยสารขาออกจากจีนที่สนามบินและท่าเรือ

 3.ทุกประเทศทั่วโลก ต้องเตรียมรับมือ ควบคุมโรค เฝ้าระวังเชิงรุก แยกผู้ป่วย หาผู้ป่วยรายใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อจากคนสู่คน ไม่ตีตราผู้ป่วย และสื่อสารพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อหาองค์ความรู้เรื่องโรคนี้ แต่ยังไม่แนะนำให้จำกัดการเดินทางหรือการค้า


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง