Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

176 views

รัฐเพิ่มเงิน ช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับเงิน ต่ำกว่า 10,000 บาท


กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย ช.ค.บ. ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและเงิน ช.ค.บ. รวมกันแล้วไม่ถึง  10,000 บาท ให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายในเดือนมิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก 

 • นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 แล้ว โดยปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)  แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับ เดือนละ 10,000 บาท
   
 •  ​ยกตัวอย่าง เดิมได้รับบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท จะได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกเดือนละ 640 บาท เป็นต้น

   
 • ​ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิ ในรอบการจ่ายบำนาญประจำเดือน สำหรับเดือนมิถุนายน 2562 จะจ่ายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก สำหรับผู้รับบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับ ช.ค.บ. มาก่อน จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว
   
 • ​ทั้งนี้ ให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงิน ช.ค.บ. ดังกล่าว ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท
   
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือผู้รับบำนาญให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของตนเอง หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0-2270-6400 กด 2 ในวันและเวลาราชการ 

#กรมบัญชีกลาง  #เบี้ยหวัด #บำนาญ  #เงินค่าครองชีพ #ข่าวจริงประเทศไทย #realnewsthailand #ILOVETHAILAND

ที่มา : กรมบัญชีกลาง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง