Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

145 views

อย่าเชื่อ ข่าวปลอมงบ 3 พันล้าน ขุดบ่อน้ำบาดาล 500 บ่อ


ความจริงคือ เป็นงบที่ใช้ทำโครงการถึง 2,041 โครงการของ 6 หน่วยงาน

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ กรณีการอนุมัติงบกลาง 3,079,472,482 ล้านบาท โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านำไปขุดบ่อบาดาล 500 บ่อ ว่า  เป็นข่าวปลอม เพราะเงินจำนวนดังกล่าวใช้เพื่อการเจาะบ่อบาดาล ทั้งหมด 1,103 บ่อ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง และยังเป็นงบประมาณที่ครอบคลุมโครงการอื่น ๆ ทั้งหมด 2,041 โครงการ

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

การอนุมัติงบประมาณจำนวน 3,079 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค เป็นการจัดสรรให้กับหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน รวม 2,041 โครงการ ได้แก่

 • การประปานครหลวง
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทัพบก
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำหรับหน่วยรับผิดชอบการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ

 • หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • กองทัพบก
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ซึ่งมีจำนวนบ่อรวมกันทั้งสิ้น 1,103 บ่อ งบประมาณที่ได้รับ 1,301 ล้านบาท เป็นการขุดบ่อบาดาลที่มีความลึกมากกว่า 100 เมตร และบางบ่อมีความลึกมากกว่า 350 เมตร แต่ละบ่อผลิตน้ำได้เดือนละ 53,760 ลูกบาศก์เมตร มีขนาดบ่อบาดาล ตั้งแต่ขนาด 6 นิ้ว 8 นิ้ว

 • มี 3 บ่ออยู่ในสถานพยาบาล
 •  และอีก 1,100 บ่อ อยู่นอกพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค

 แยกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงใน 1,270 หมู่บ้าน จะมีการขุดเจาะ 577 บ่อ
 พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 526 บ่อ

 ทั้งนี้ยังมีการหาแหล่งน้ำผิวดินอีก 230 โครงการ
 โครงการซ่อมแซมประปา 650 กว่าโครงการ รวมเป็น 2,041 โครงการ

 •  ดังนั้นงบประมาณที่ใช้ขุดเจาะบ่อบาดาลจึงไม่ใช่ราคาบ่อละ 6 ล้านบาทตามที่มีข่าว

นายศักดิ์ดา แจงต่อด้วยว่า การเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีขั้นตอน ดำเนินงาน ดังนี้

 • สำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพและคุณภาพที่เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็น
 • สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า10 จุด เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชน
 • เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลด้วยท่อ ขนาด 6 นิ้ว และความลึกตามข้อมูลที่มีการสำรวจ (ความลึก 100 เมตรขึ้นไป)
 • ติดตั้งท่อกรุ ท่อกรอง
 •  พัฒนาบ่อโดยใส่กรวดกรุ ผนึกผนังบ่อด้วยดินเหนียว ผนึกข้างบ่อด้วยซีเมนต์ พร้อมทั้งก่อสร้างฐานบ่อขนาด 2×2 เมตร
 •  งานหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ
 • งานสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล
 •  ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำชนิดสองระบบ (AC/DC) ระบบโซล่าเซลล์ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 3,200 วัตต์ เครื่อง Generator ระบบกรองสนิมเหล็ก และจุดจ่ายน้ำถาวร

 สำหรับ การเจาะบ่อบาดาลตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล ได้รับการยกเว้นการขออนุญาตตามมาตรา 4

 •  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาล ตามมาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใดๆไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

 ดังนั้น ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้ช่างเจาะที่มีหนังสือรับรองช่างเจาะ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการขอใบอนุญาต

 •  ส่วนกลาง สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 02-666-7000
 •  จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมาติดต่อ อบต. หรือ เทศบาลที่ต้องการขอเจาะขอใช้น้ำบาดาล
 •  พื้นที่อื่นๆ ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง