Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

172 views

‘จุติ’ ยืนยัน ขอรับอุปการะเด็กผ่านเฟซบุ๊ก ทำไม่ได้


จากกรณีที่มีการแชร์โพสต์ ประกาศรับ ซื้อ-ขาย รวมทั้งขออุปการะเด็กทารก จากแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ว่า สามารถอุปการะเด็กทารกผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทำได้ หรือ ไม่ได้ นั้น 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การแชร์หาคนอุปการะเด็ก ❌❌ ไม่สามารถทำได้ เพราะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กและกฏหมายบุตรบุญธรรมอยู่แล้ว 

ผู้ใดที่ประสงค์จะรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องขอตามกระบวนการกฎหมาย คือ ตรวจสอบประวัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมว่ามีความพร้อมแค่ไหน การยินยอมของพ่อแม่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับประเมินโดยคณะกรรมการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

แต่ถ้าในต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ประเมิน 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ต้องมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
  • ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
  • ต้องเป็นผู้มีรายได้และอยู่ในฐานะที่จะอุปการะเลี้ยงดูเด็กให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เป็นต้น

ส่วนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทุกราย ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งต้องแสดงตนต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ 

ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทุกรายจะต้องมีการทดลองเลี้ยงดู  ภายใต้การสังเกตุการดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นญาติสายตรงกับ
เด็ก หรือการรับบุตรติดคู่สมรสที่ได้รับยกเว้นทดลอง
เลี้ยงดู

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็น การซื้อ – ขาย หรือ ขอรับการอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ที่ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง