Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

181 views

ข่าวลวง !!! อย่าเชื่อ กรมการกงสุล ทำพาสปอร์ตฟรี


นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ตามที่เพจสินค้าฟรีสินค้าราคาถูกได้ลงข่าวในสื่อโซเชียลว่า “ปีใหม่ 2563 ทำพาสปอร์ตได้ฟรี และแปลเอกสารฟรี” นั้น ❌❌ ไม่เป็นความจริง 


✅✅ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบความสุขแก่คนไทย ด้วยของขวัญปีใหม่ 2563 เป็น 2 การบริการพิเศษ ได้แก่

1️ เปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางธรรมดานอกเวลาราชการ (วันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ โดยจะเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ จำนวน 4 แห่ง  ดังนี้

 สำนักงานหนังสือเดินทางศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค) 
สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza) 
สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย และ สานักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี

  •  วันให้บริการวันที่  21 ธันวาคม 2562   เวลา 08.30 – 15.30 น.
  • วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม และ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 – 15.30 น.

2️ การให้บริการแปลเอกสารแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ระยะเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562 – 17 ม.ค. 2563 ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โดยกองสัญชาติและนิติกรได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ร้องที่เป็นเจ้าของเอกสารและนำมายื่นด้วยตนเอง 

  •  เป็นการแปลสำหรับเอกสาร 19 ประเภท ได้แก่

(1) บัตรประชาชน
(2) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร 
(3) ทะเบียนบ้าน
(4) สูติบัตร
(5) มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว) 
(6) ใบสำคัญการสมรส
(7) ทะเบียนสมรสและบันทึก
(8) ใบสำคัญการหย่า
(9) ทะเบียนหย่าและบันทึก
(10) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
(11) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
(12) หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม
(13) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล
(14) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
(15) หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล
(16) หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 
(17) หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส
(18) หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร
(19) หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงสุล โทร (+66) 2-572-8442

ข่าวที่เกี่ยวข้อง