Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

406 views

ข่าวปลอม ลูกหนี้เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องใช้หนี้ หรือถูกยึดทรัพย์


ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ ในประเด็นเรื่อง ลูกหนี้เฮ!! เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บ. ไม่ถูกยึดทรัพย์ฯ ใช้หนี้ นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น  เป็นข้อมูลเท็จ

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า กรณีทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ตามมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถยึดได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1️. เครื่องนุ่งห่ม หลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือ เครื่องใช้สอยส่วนตัวรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท

2️. สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบวิชาชีพเท่าที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาราคารวมกันโดยประมาณไม่เกิน 100,000 บาท

3️. สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

4️. ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่นหนังสือสำหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมาย หรือ สมุดบัญชี ต่างๆ

5️. ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือ ตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

กรณีอายัดทรัพย์ ตามมาตรา 302 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มีดังต่อไปนี้
1️. เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ส่วนเงินรายได้เป็นคราวๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจำนวนไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือ ตามจำนวนท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

2️. เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการและเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่า นั้น

3️. เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (2)
ที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือ คู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือ ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

4️. บำเหน็จ หรือ ค่าชดเชย หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม(3) เป็นจำนวนไม่เกิน 300,00 บาทหรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

5️. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

การยึดทรัพย์ถ้าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามมาตรา 301 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ลูกหนี้จะมีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีก็สามารถยึดทรัพย์สินได้ 

ส่วนการอายัดทรัพย์สินถ้ามิใช่ทรัพย์สินตามมาตรา 302 เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถอายัดทรัพย์สินนั้นนำไปชำระหนี้ให้แก่แจ้าหนี้ได้ หากลูกหนี้ตามคำพิพากษามีข้อสงสัยในการบังคับคดีสามารถติดต่อสอบถามที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมได้โดยตรง ที่ Call Center 1111

เตือน ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนและเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง