Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

169 views

ข่าวจริง กสถ. เปิดสมัครสรรหา ข้าราชการสายผู้บริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12,778 อัตรา


ตามที่มีข่าวปรากฏใน Webpage ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น กสถ. เปิดสมัครสรรหา ข้าราชการสายผู้บริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  12,778 อัตรา นั้น สำนักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบแล้ว ขอชี้แจงว่า มีประกาศเปิดสมัครสรรหาข้าราชการสายผู้บริหาร จำนวน 12,778 อัตรา จริง

 โดยมีการรับสมัครสรรหาทั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล และเมืองพัทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังที่ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และประชาชนทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอยืนยันว่าสาเหตุเผยแพร่รายละเอียดการ ประกาศเปิดสมัครสรรหาข้าราชการสายผู้บริหารได้

สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดประกาศเปิดสมัครสรรหา ข้าราชการสายผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทาง https://www.dlalocalapp2563.com/ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2784-5899 และ 0-2241-9000 ต่อ 4202


ข่าวที่เกี่ยวข้อง