Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

140 views

ข่าวปลอม อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ไม่ได้มีห้องละหมาดทุกชั้น


ตามที่มีข่าวปรากฏใน Webpage ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการสร้างห้องละหมาดในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่กล่าวถึงว่า “ทำไมต้องมีห้องละหมาดทุกชั้น” ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหน่วยงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ข้อมูลหรือข่าวที่ปรากฏดังกล่าว ไม่จริง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากประเด็นที่มีการแชร์ข้อมูลตามช่องทางไลน์ และโซเซียลต่างๆ อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้มีห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเพียงศาสนาเดียวและมีจำนวนทุกชั้น นั้น ไม่เป็นความจริง เป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือน ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ถึงอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีห้องละหมาดมากเกินความจำเป็น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อธิบายเพิ่มเติมว่า ตามโครงสร้างของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีห้องสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลากหลายศาสนา ซึ่งไม่ได้มีเพียงห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น แต่ยังมีห้องสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และห้องสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์อีกด้วย โดยสัปปายะสภาสถาน หรือ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้ ได้มีการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคน ไม่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะเท่านั้น

ในข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างว่า “ทำไมต้องมีห้องละหมาดทุกชั้น” สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง เพราะห้องสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ถูกจัดสรรไว้อย่างเป็นสัดส่วนตามแบบก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้ มีรายละเอียด ดังนี้

1. พื้นที่ชั้น 2 ส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จำนวน 2 ห้อง พื้นที่ 84.00 ตร.ม
1.1 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 84.00 ตร.ม.
1.2 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 84.00 ตร.ม.
1.3 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 221.20 ตร.ม.

2. พื้นที่ชั้น 3 ส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2.1 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 99.70 ตร.ม
2.2 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 99.70 ตร.ม.
2.3 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 200.20 ตร.ม.

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ที่ Call Center 02-2441000


ข่าวที่เกี่ยวข้อง