Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

208 views

อย่าเชื่อ ‼️ Time Line เลือกตั้งท้องถิ่น กกต. ไม่ได้ทำ


ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อ Social นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Time Line การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารที่แนบนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงว่า เอกสารและข้อมูล Time Line ดังกล่าว ❌❌ กกต. ไม่ได้ทำขึ้น 

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ก็ต่อเมื่อ คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด และแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

ภาพและข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง