Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

171 views

ครม.ไฟเขียว ลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2% ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย.63)


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ จะเป็นการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย.63)

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ย.-พ.ย.63


ข่าวที่เกี่ยวข้อง