Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

196 views

กรมสรรพากร ยกเลิกการใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี จริงหรือ?


ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เรื่อง กรมสรรพากร ยกเลิกการใช้เอกสารในการทำธุรกรรมภาษี นั้น ✅ เป็นเรื่องจริง

📣 กรมสรรพากร ได้ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบกระดาษ เปลี่ยนมาใช้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทน เพื่อเป็นการอำนวนความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลอันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือ

✅ ทั้งนี้ กำหนดให้ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จากการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนวิธีการให้ผู้ประกอบการต้องใช้เอกสารดังกล่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

✅ การยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นไปตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DigitalTransformation)

✅ นอกจากนี้ ยังเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ และเดินหน้าเข้าสู่สรรพากร 4.0 อีกด้วย.➡️ ประชาชนติดตามข้อมูลภาษีเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ โทร. ศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง🙏🏻 ข้อมูล-ภาพ : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง