Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

164 views

แจง ไม่มีการหักหัวคิวเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่คุมม็อบ ยันทำตามระเบียบ


รองโฆษกตร. แจง ไม่มีการหักหัวคิวเบี้ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่คุมม็อบ ยันทำตามระเบียบส่งคืนเบี้ยงเลี้ยงของวันที่ไม่มีการชุมนุม

กรณีที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. 63 ถูกผู้บังคับบัญชาหักเงินหัวคิวค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ไม่ได้มีการหักเงินเบี้ยเลี้ยงและหรือค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติภารกิจเเต่อย่างใด เป็นการดำเนินการไปตามระเบียบหนังสือทำความตกลงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค0408.4/22223 ลงวันที่ 31 พ.ค.61 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานควบคุมการชุมนุมสาธารณะฯ ซึ่งการเบิกจ่ายของเเต่ละหน่วยที่นำกำลังมาปฎิบัติหน้าที่จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่จริง

หากภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นก่อน เงินเบี้ยเลี้ยงและหรือค่าตอบแทนที่เกินมาจากวันที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่จริง ต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเรียกเก็บเงินคืนและนำเงินส่งตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรณีดังกล่าวมีแผนการปฏิบัติหน้าที่ออกไปจนถึงวันที่ 21 ก.ย.63 หากแต่การชุมนุมเสร็จสิ้นในวันที่ 20 ก.ย. 63 การเงินของแต่ละกองบัญชาการ ก็จะดำเนินการนำเงินในวันที่ 21 ก.ย. คืนตามระเบียบ


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง