Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

180 views

ข่าวบิดเบือน ทิ้งขยะในเขตอุทยานฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาทกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความประกาศห้ามทิ้งขยะในพื้นที่อุทยานฯ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมีการบิดเบือนในเรื่องของจำนวนโทษปรับ โดยตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 การทิ้งขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ถือเป็น การฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 20 บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซี่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งมาตรา 47 ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 20 โดยห้ามมิให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่าง ๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
.
ทั้งนี้ การทิ้งขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ยังถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 19 (2) ภายในอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด กระทำการทำให้เสื่อมสภาพซึ่ง ดิน หิน กรวด ทราย หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายมาก สำหรับการทิ้งขยะที่ไม่เกิดความเสียหายตามมาตรา 19 (2) มาตรา 20 บัญญัติให้บุคคลซึ่งเข้าไปใน อุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซี่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ประกอบ มาตรา 62 และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 กำหนดว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือ ตนเอง หรือจะเป็นรบกวน หรือเดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์ หรือ จะทำให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่น ใด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจคำสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นกระทำการดังกล่าวผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 47 กำหนดโทษผู้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
.
ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.portal.dnp.go.th หรือโทร. 02-561-0777
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง