Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

170 views

รฟม. แจงกรณีการเปลี่ยนแปลง TOR โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่รัฐจะได้รับ


✅นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีการเปลี่ยนแปลง TOR โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มภายหลังการขายซองประกวดราคา ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ว่า การปรับปรุงเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประกาศเชิญชวนและเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่หน่วยงานของรัฐอื่นได้เคยดำเนินการในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

✴✴การปรับปรุงวิธีการประเมินข้อเสนอในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่รัฐจะได้รับจากการได้ผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านเทคนิคในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ส่งผลให้ประชาชนได้รับการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงที่สุด และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะของ รฟม.

📌📌นอกจากนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ของ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกในทุกขั้นตอน ได้มีการพิจารณาและคำนึงถึงมติคณะรัฐมนตรี ประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 กฎหมายลำดับรอง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

❇❇ทั้งนี้ ยืนยันว่า การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่สามารถยุติประเด็นลงได้ จึงเห็นควรพิจารณาชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชนต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง